MR

De medezeggenschapsraad (M.R. ) is een belangrijk overlegorgaan dat binnen de school ongeveer 7 keer per jaar met een afvaarding van de school overleg pleegt over de gang van zaken op school.
De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. Het vergaderschema wordt daarom jaarlijks vastgesteld en op de schoolkalender aangekondigd. Het doel van de MR  is zoveel mogelijk de belangen van de diverse groeperingen in de school te behartigen. Hierbij gaat het om de belangen van personeel, ouders en leerlingen. Onderwerpen die tijdens een MR-vergadering aanbod kunnen komen zijn o.a.: het schoolplan, het formatieplan, de vakantieplanning of het jaarverslag.

Belangrijk is de wisselwerking tussen bestuur en MR: besluiten op bestuurlijk niveau moeten worden voorgelegd aan de MR. Ook kan de MR op zijn beurt elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. De MR geeft adviezen en beslist mee. Daarbij heeft de MR  2 soorten rechten: advies- en instemmingsrecht. In het MR reglement staan die rechten uitvoerig beschreven.

Belangrijke Bestanden MR:

Leden MR:

Thijs Kasdorp: vz
Monique Knubben
Marije van Mourik

Oudergeleding

Roger Haenen
Tamara Hoogsteder
Lesley Plitcher

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen